Beslissingsrecht voor kinderen onder de AVG

| aanbevolen nieuws

De nieuwe Europese Privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”) zal vanaf 25 mei de bescherming van de privacy van de Europese burgers voor haar rekening nemen. Hierbij is er expliciet aandacht voor minderjarigen. Artikel 8 van de AVG verplicht aanbieders van online informatiediensten gericht op kinderen om ouderlijke toestemming te bekomen voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Nationale wetgevers werden echter in de mogelijkheid gesteld deze leeftijdsgrens te verlagen, tot minimum 13 jaar. De Belgische wetgever gaat van deze mogelijkheid gebruik maken en zal de leeftijd voor ouderlijke toestemming bepalen op 13 jaar.

Volgens de Privacycommissie getuigt deze keuze van realisme: een hogere leeftijd zou een miskenning van de leefwereld van jongeren betekenen. Jongeren zetten namelijk al vroeg hun eerste stapjes in de onlinewereld. Bovendien acht de Privacycommissie een hogere leeftijd nefast voor de digitale en sociale ontwikkeling van jongeren. Daartegenover staat dat kinderen zich bewust dienen te zijn van hun online privacy. Het vastleggen van deze leeftijdsgrens zal daarom niet volstaan, de Privacycommissie wilt kinderen van jongs af aan mediawijs maken.

Ondanks de verlaagde leeftijdsgrens, blijven kinderen kwetsbare personen in de zin van de AVG. Dit betekent dat bedrijven in dit kader nog steeds bijzondere aandacht dienen te schenken aan de verwerking van hun persoonsgegevens.